Pravidlá pre rekreačné hranie


Rezervovanie kurtov

Hráči si môžu vopred rezervovať konkrétny čas a dvorec na hranie. Každý hráč si môže týždenne rezervovať hranie najviac na 2 (dva) termíny dopredu (v rozsahu max. 4 hod). Rezervovanie je možné realizovať osobne na dvorcoch, online rezerváciou alebo telefonicky u správcu denne v čase 8,00 - 20,00 hod.

Hráči s uhradenou permanentkou majú stanovený čas týždenne rezervovaný na celú sezónu. Ak sa v termíne stanoveného času uskutočňuje súťažná alebo firemná akcia, rekreačné hranie je zrušené, poskytne sa hráčovi náhradný termín. 

Ak si chcete rezervovať kurt (presný čas, deň) na celú sezónu a nevyužijete možnosť zakúpenia permanentky, je potrebné uhradiť sumu na 5 termínov dopredu. V prípade nepriaznivého počasia v daný termín bude poskytnutý náhradný termín po dohode so správcom.

Podmienky hrania

Hra na dvorci sa začína v dohodnutý čas. V prípade neobsadenia dvorca do 10 minút disponuje dvorcom správca i v prípade, že išlo o rezervovaný dvorec.

Hrať sa môže iba na spôsobilom a upravenom dvorci. O spôsobilosti dvorca rozhoduje správca, za úpravu dvorca (najmä poliatie) pred hraním zodpovedá správca. Hra na dvorci sa končí 5 minút pred uplynutím dohodnutého času a následne sú hráči povinní dvorec pozametať.

Hráči sú povinní hrať v primeranom oblečení a vo vhodnej obuvi. Nie je možné hrať v obuvi, ktorá môže poškodzovať dvorec a v plážovom oblečení. V prípade nevhodnej obuvi alebo oblečenia má správca právo nepripustiť hráčov k hre.

Hráči sú povinní dodržiavať zásady slušného správania, najmä vyvarovať sa vulgárnych prejavov. Pri porušovaní stanovených zásad má správca právo hranie ukončiť.

Fair play

Radosť z pohybu

Využitie tenisových kurtov


Rekreačný tenis

Firemné športové dni, súkromné športovo-spoločenské akcie